KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

ASLANLAR METAL ALM.P.V.C.PLS.İML.İTH.İHR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ

  1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ASLANLAR METAL ALM.P.V.C.PLS.İML.İTH.İHR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket’e vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişiler açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu hususlara dair detaylı açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimizin mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek başta olmak üzere faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, ; Hukuki ve ticari güvenliğin temini; Şirket’in alım-satım, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve her türlü ticari faaliyetlerinin, insan kaynakları, istihdam politikalarının ve hukuki süreçlerin yürütülmesi; şirket hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, risk izleme, potansiyel müşteri tespiti, şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi v.b. amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işlenecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; tahdidi olmamak üzere, Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülükleri kapsamında Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in alım-satım, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve her türlü ticari faaliyetlerinin, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesi, şirket hizmetlerinin sunulabilmesi amaçlarıyla, Şirket’in hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, dış hizmet sağlayıcılarına, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde diğer kişi/kurum ve kuruluşlara ve şirketimiz sözleşmeli avukatlarına Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecektir.

      4.   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimizdeki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

      5.   Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.aslanlarmetal.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ASLANLAR METAL ALM.P.V.C.PLS.İML.İTH.İHR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ Kişisel Verilerin İşlenmesi,  Korunması ve Gizlilik Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Aslanlar Metal ‘ e iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Aslanlar Metal’ e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Aslanlar Metal’ e KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Mevlana Cad. No:2 Sarıçam/ADANA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya aslanlarmetal@aslanlarmetal.com mail adresine veya 0322 394 45 13 numaralı faksa yazılı olarak iletebilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu Metnine ve KVKK Veri Sahibi Başvuru Formuna www.aslanlarmetal.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının kişisel verilerinin gizliliği açısından tehlike arz eden veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında karşılanması mümkün olmayan talepleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

 

Önemle duyurulur.

Saygılarımızla,
ASLANLAR METAL ALM.P.V.C.PLS.İML.İTH.İHR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ